Powered by Smartsupp

Aktualizované •

Aké normy sa používajú pre pracovné rukavice? Európska legislatíva predpisuje požiadavky, ktoré musia splňovať osobné ochranné pracovné pomôcky, aby mohli získať označenie CE.

Predchádzajúca európska smernica 89/686/ESH bola v roku 2019 nahradená novým nariadením EU 2016/425 O OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOCH. Cieľom je lepšie ochrániť zdravie a bezpečnosť užívateľov OOPP a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi spoločnosťami.

Označenie CE

Európske nariadenie 2016/425

Certifikovaný výrobok
Certifikovaný
výrobok

Táto norma rozdeľuje výrobky do troch kategórií rizika:

 • Cat. I - Minimálne riziká. Chránia užívateľa pred minimálnymi rizikami.
 • Cat. II - Iné riziká. Splňuje základné požiadavky a taktiež ďalšie normy, ktoré sa môžu vzťahovať na určite oblasti použitia.
 • Cat. III - Vážne riziká. Slúži výlučne k ochrane proti rizikám, ktoré môžu mať veľmi vážne dôsledky, ako napr. smrť alebo nevratné poškodenie zdravia.

EN 420:2003 + A1:2009

Všeobecné požiadavky a metódy skúšania

Norma
EN 420:2003
+ A1:2009

Základná norma, ktorú by mali spĺňať všetky pracovné rukavice. Jedná sa o všeobecné požiadavky a základné skúšobné metódy.

 • Rukavice musia byť vyrobené tak, aby poskytovali ochranu, na ktorú sú určené.
 • Materiál, švy a okraje nemôžu užívateľovi ublížiť.
 • Rukavice sa musia ľahko navliekať a vyzliekať.
 • Hodnota pH rukavíc musí byť medzi 3,5 až 9,5.
 • Obsah chrómu (šesťmocného) v kožených rukaviciach musí byť nižší ako 3 mg/kg.
 • Výrobca musí uviesť, či rukavice obsahujú látky, ktoré môžu spôsobovať alergie.
 • Pokiaľ sú dodržiavané pokyny na pranie, nemôže byť ovplyvnená kvalita ochrany poskytovaná rukavicami.
 • Rukavice musia umožňovať maximálnu pohyblivosť prstov, vzhľadom k danej potrebe ochrany.

EN 388:2016 + A1:2008

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Norma EN 388:2016
EN 388:2016
3 X 4 1 B

V revidovanom znení normy EN 388:2016 sú teraz k dispozícií dve skúšky odolnosti proti prerezaniu čepeľou. Metoda Coup zostáva oproti minulosti nezmenená a používa sa pre materiály, ktoré neotupia čepeľ. U materiálov, ktoré ovplyvnia čepeľ, napríklad väčšina materiálov odolných proti prerezaniu (Protiporézne rukavice), sa vyžaduje skúška TDM. V takých prípadoch slúži výsledok TDM ako reálna referencia o účinnosti, zatiaľ čo výsledok skúšky Coup je iba informatívny (a preto sa označuje X).

 • A - Odolnosť proti oderom (stupeň ochrany 0 - 4)
  Počet cyklov potrebných k vydraniu otvoru brúsnym papierom pri konštantnom tlaku a pohybe. Najvyšší stupeň ochrany je 4, čo predstavuje 8 000 otáčok.
 • B - Odolnosť proti prerezaniu, skúška Coup (stupeň ochrany 0 - 5)
  Počet otáčok kruhového noža s konštantnou rýchlosťou, ktoré sú potrebné k prerezaniu rukavice. Výsledok sa porovná s referenčným materiálom a získa sa index.
 • C - Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (stupeň ochrany 0 - 4)
  Sila nutná k ďalšiemu trhaniu narezaného pravouhlého vzorku. Maximálna sila je 75 kN.
 • D - Odolnosť proti pretlačeniu (stupeň ochrany 0 - 4)
  Veľkosť sily, ktorá je nutná k prerazeniu otvoru v rukavici hrotom s štandardným rozmerom a danou rýchlosťou (10 cm/min).
 • E - Odolnosť proti prerezaniu, rezná skúška ISO (stupeň ochrany A - F)
  Sila v Newtonoch (N) nutná k prerezaniu pravouhlého vzorku čepeľou v stanovenom skúšobnom rezacom zariadení. Táto skúška je voliteľná, pokiaľ nedošlo k otupeniu čepele v skúške B - Coup.
Skúška / Stupeň ochrany 1 2 3 4 5
A. Odolnosť proti oderu (počet otáčok) 100 500 2000 8000
B. Odolnosť proti prerezaniu (index) 1,5 2,5 5 10 20
C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N) 10 25 50 75
D. Odolnosť proti pretlačeniu (N) 20 60 100 250
Skúška / Stupeň ochrany A B C D E F
E. Odolnosť proti prerezaniu (N) 2 5 10 15 22 30

EN 407:2004

Ochrana proti tepelným rizikám

Norma EN 407:2004
EN 407:2004
4 1 2 X 4 X

Rukavice označené týmto piktogramom poskytujú ochranu jednému alebo viacerým teplotným rizikám. Zväčša sa jedná o zváračské rukavice. V norme sa nachádza 6 skúšok:

 • Chovanie pri horení
 • Odolnosť proti kontaktnému teplu
 • Odolnosť proti konvenčnému teplu
 • Odolnosť proti sálavému teplu
 • Odolnosť proti malým rozstreknutým časticiam roztaveného kovu
 • Odolnosť proti veľkému množstvu roztaveného kovu
Skúška / Stupeň ochrany 1 2 3 4
A. Chovanie pri horení (s) Čas dohorievania ≤20 ≤10 ≤3 ≤2
B. Kontaktné teplo (s) 100 °C ≥15 250 °C ≥15 350 °C ≥15 500 °C ≥15
C. Konvenčné teplo (s) ≥4 ≥7 ≥10 ≥18
D. Sálavé teplo (s) ≥7 ≥20 ≥50 ≥95
E. Malé rozstreknuté častice roztaveného kovu (počet) ≥10 ≥15 ≥25 ≥35
F. Veľké množstvo roztaveného kovu (g) 30 60 120 200

EN 511:2006

Riziká súvisiace s chladom

Norma EN 511:2006
EN 511:2006
1 1 X

Rukavice poskytujúce ochranu proti chladu, teda zimné pracovné rukavice, sa skúšajú v dvoch rôznych situáciách s chladom. Prvá je prenikajúci chlad (konvenčný, skúška A) a kontaktný chlad (teda priamy kontakt s chladnými predmetmi, skúška B). Pri vybraných rukaviciach sa robí aj tretia skúška (C), kde sa testuje odolnosť proti priepustnosti vody, čo sa testuje hlavne pri vodeodolných zimných rukaviciach.

Skúška / Stupeň ochrany 0 1 2 3 4
A. Konvenčný (prenikajúci) chlad (Izolácia ITR/m²) I < 0,10 0,10 < I < 0,25 0,15 < I < 0,22 0,22 < I < 0,30 0,30 < I
B. Kontaktný chlad (Tepelný odpor R/m²) R < 0,025 0,025 < R < 0,050 0,050 < R < 0,100 0,100 < R < 0,150 0,150 < R
C. Prienik vody, 5 min. Prienik Bez prieniku

EN 374-1:2016 + A1:2008

Norma týkajú sa rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom.

Norma EN 374-1:2016
EN 374-1:2016/typ A
JKLNOT

Táto norma definuje požiadavky na schopnosť rukavíc chrániť užívateľa pred penetráciou, permeáciou a degradáciou spôsobenou chemikáliami a mikroorganizmami. Na to slúžia chemické rukavice.

V norme EN 374-2:2014 sa testuje Odolnosť proti penetrácií. Rukavice, ktoré majú poskytovať ochranu proti mikroorganizmom a chemikáliám, musia byť nepriepustné. V prípade tenkých, jednorázových rukavíc sa skúša priepustnosť tak, že sa rukavice naplnia vodou alebo vzduchom. Pokiaľ voda alebo vzduch unikajú, tak sú rukavice vadné.

V norme EN 16523-1:2015 (nahradzuje normu 374-3:2003) sa testuje Odolnosť proti chemikáliám. Skúšobná metóda merania odolnosti materiálov proti permeácií nebezpečných chemikálií na molekulárnej úrovni a pri trvalom kontakte. Rukavice sa klasifikujú ako typ A, typ B alebo typ C.

V norme EN 374-4:2013 sa testuje Odolnosť proti degradácií chemikáliami. Degradácia je škodlivá zmena jednej alebo viacerých vlastností materiálu ochranných rukavíc v dôsledku kontaktu s chemikáliami. Môže sa prejavovať rozštiepením na vrstvy, zmenou farby, ztvrdnutím, zmäknutím, zmenou veľkosti, stratou pevnosti v ťahu a pod. Určuje sa meraním percentuálnej zmeny odolnosti materiálu proti prerazeniu po trvalom kontakte vonkajšieho povrchu s testovanou chemikáliou v dĺžka 1 hodina.

Typ Značenie Požiadavky
typ A
Norma EN 374-1:2016
EN 374-1:2016/typ A
UVWXYZ
Doba prieniku > 30 min. pre aspoň 6 chemikálií zo zoznamu
typ B
Norma EN 374-1:2016
EN 374-1:2016/typ B
UVW
Doba prieniku > 30 min. pre aspoň 3 chemikálie zo zoznamu
typ C
Norma EN 374-1:2016
EN 374-1:2016/typ C
Doba prieniku > 10 min. pre aspoň 1 chemikáliu zo zoznamu

Zoznam chemikálií, ktoré sa v tejto skúške testujú.

Kód Chemikália Číslo CAS Trieda
A Metanol 67-56-1 Primárny alkohol
B Acetón 67-64-1 Ketón
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilová zlúčenina
D Dichlorometan 75-09-2 Chlórovaný uhľovodík
E Sirouhlík 75-15-0 Organická zlúčenina obsahujúca síru
F Toluén 108-88-3 Aromatický uhľovodík
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklická éterová zlúčenina
I Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-82-5 Nasýtený uhľovodík
K Hydroxid sodný, 40% 1310-73-2 Anorganická zásada
L Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
M Kyselina dusičná, 65% 7697-37-2 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
N Kyselina octová, 99% 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amónny, 25% 1336-21-6 Organická zásada
P Peroxid vodíka, 30% 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková, 40% 7664-39-3 Anorganická minerálna kyselina
T Formaldehyd, 37% 50-00-0 Aldehyd

EN 374-5:2016

Ochrana proti mikroorganizmom

Norma EN 374-5:2016
EN 374-5:2016
Norma EN 374-5:2016 Virus
EN 374-5:2016
VIRUS

Nová norma, ktorá zavádza testovanie ochrany proti vírusom. Predchádzajúca norma sa venovala iba plesniam a baktériám.

Nové označenie na obale uvádza, či rukavice chránia iba pred baktériami a plesňami, alebo pred baktériami, plesňami a vírusmi. Na označenie rukavíc, ktoré chránia pred baktériami a plesňami slúži piktogram biologického rizika. Ak rukavice spĺňajú požiadavky aj na ochranu pred vírusmi, tak je tento piktogram doplnený o slovo "VIRUS".